AKTUALITY

Aktuality

Postup pojišťovny při úrazech v případě domácí výuky žáků škol:

V případě, že se při domácí výuce něco stane učiteli, bude se jednat o standardní pracovní úraz, který bude hrazen ze zákonného pojištění. Jen potud, pokud bude splněna definice pracovního úrazu - k úrazu dojde při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.
Problematika úrazu žáků při domácí výuce - na tuto situaci naše právní předpisy úplně nepamatují, ale tomu se dá rozumět, nic takového jako aktuální krize se nedalo předpokládat. Pokud bude odpovědnost školy za takový úraz dovozena, tak jí standardně pojišťovna uhradí ze základního rozsahu pojištění odpovědnosti školy (bez nutnosti nějakých úprav smlouvy). Podle  právního názoru je ale odpovědnost školského zařízení za úraz žáka na domácí výuce spíše vyloučena. V případě úrazu dítěte ve škole lze vždy nějakou odpovědnost školy dovodit na základě zanedbaného dohledu - ale v případě domácí výuky objektivně není v silách školy cokoliv ovlivnit."

Celoevropská změna vzhledu zelených karet v létě proběhla.

Hlavním smyslem této  úpravy je , že ji pojišťovna zašle e-mailem a klient si ji  sám vytiskne v pohodlí domova  na běžné černobílé tiskárně.

Ostatní pravidla se ale nemění:

Všechny dříve vydané zelené karty zůstávají platné i po datu 1.7.2020 a to až do konce platnosti uvedené na této kartě.

Ze zákona stále platí, že motorista musí mít papírovou zelenou kartu za jízdy u sebe (nelze se prokazovat PDF v telefonu).

Zelená karta se zatím stále jmenuje "zelená" - tak je totiž uvedena ve všech zákonech.

V ostatních zemích zelenokaretního systému platí povinné ručení stejně jako v tuzemsku. V případě škody v zahraničí se zahraniční poškozený obrací na našeho zástupce v dané zemi, tedy může si škodu vyřešit ve svém bydlišti a ve svém jazyce.

Změna v odpovědnosti mateřských škol

Dne 1. 6. 2020 nabude účinnosti novela zákona č. 266/2009 Sb. zákoníku práce, která mění odpovědnost mateřských škol za škodu, která vznikla dětem v mateřských školách. Nově právní úprava již nebude upravovat odlišně předpoklady vzniku povinnosti nahradit újmu vzniklou žáku základní školy a újmu, kterou utrpí žák mateřské školy. V případě mateřských škol se tak bude jednat též o tzv. kvazipracovní úraz, kdy je mateřská škola povinna nahradit újmu na zdraví žáků bez ohledu na své zavinění.

Stávající pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti mateřských škol není nutné upravovat, vyhovují i nové právní úpravě.

§ 391

(2) Za škodu, která vznikla dětem v mateřských školách, žákům základních škol a základních uměleckých škol při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy; při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní odpovídá za škodu právnická osoba vykonávající činnost daného školského zařízení.

Ukončení pojištění z důvodu vyřazení vozidla z provozu

Ukončení pojištění z důvodu vyřazení vozidla z provozu

V souvislosti s ukončením nouzového stavu v ČR k 17. 5. Ministerstvo dopravy ukončilo zjednodušené (elektronické) vkládání RZ do depozita = dočasné vyřazení vozidla z provozu.

Protože nelze již tento zjednodušený postup využít, ukončila se ke dni 25. 5. i akceptace této možnosti jako důvodu k ukončení smlouvy.

Vracíme se tedy ke standardnímu režimu, kdy je potřeba doložit vyřazení vozidla z provozu záznamem v technickém průkazu, nebo potvrzením o vyřazení vozidla z registru vydané úřadem.