Pojištění velkých - průmyslových rizik

Pojištění  průmyslových rizik

Pojištění průmyslových rizik obecně zahrnuje budovy a jejich součásti, movité předměty, skla, stroje, elektroniku atd. Hradí se škody v případě živelní události, odcizení, vodovodní škody, vandalismu, přerušení provozu nebo také přepravy cenností.


Do velkých rizik se zahrnuje i :

 1. Pojištění drážních vozidel
 2. Pojištění letadel
 3. Pojištění plavidel


Pojistná nebezpečí

 • Škody způsobené požárem a souvisejícími nebezpečími
 • Škody způsobené ostatním živlem
 • Škody vodou z vodovodního zařízení
 • Další pojistná nebezpečí např.
 • Vandalizmus
 • Přepětí v elektrické síti
 • Poškození zateplené fasády zvířaty a hmyzem

Věci movité

 • Výrobní a provozní zařízení
 • Zásoby
 • Cizí věci
 • Cennosti
 • Denní tržba
 • Starožitnosti, umělecká díla
 • Stavební součásti a úpravy

Pojistná nebezpečí

 • Škody způsobené požárem a souvisejícími nebezpečími
 • Škody způsobené živlem
 • Škody vodou z vodovodního zařízení
 • Ostatní pojistná nebezpečí
 • Vandalizmus
 • Přepětí v elektrické síti
 • Poškození zateplené fasády zvířaty a hmyzem
 • Krádež vloupáním, loupež

Přerušení provozu v důsledku pojistné události

Na co se vztahuje?

 • Ušlý zisk
 • Stálé provozní náklady
 • Náklady na opatření na zkrácení doby přerušení provozu
 • Náklady na pronájem náhradních prostor a prostředků

Pojistná nebezpečí

 • Škody způsobené požárem a souvisejícími nebezpečími
 • Škody způsobené živlem
 • Škody vodou z vodovodního zařízení
 • Ostatní pojistná nebezpečí
 • Krádež vloupáním

Elektronika

Na co se vztahuje?

 • Kancelářská elektronika
 • Zdravotnická elektronika
 • Elektronika v autoservisech

Pojistná nebezpečí

 • Allrisk pojištění, které se vztahuje na všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena.

Sklo

Na co se vztahuje?

 • Zasklení (vnější a vnitřní)
 • Skleněné části věcí movitých (zrcadla, osvětlení)
 • Předměty umístěné vně budovy (štíty, tabule, vitríny)

Pojistná nebezpečí

 • Pro případ rozbití skla
 • Allrisk pojištění, které se vztahuje na všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena..

Strojní zařízení

Na co se vztahuje?

 • Poškození strojního zařízení používané dle svého určení

Pojistná nebezpečí

 • Allrisk pojištění, které se vztahuje na všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena.

Majetek autosalónů

Na co se vztahuje?

Kromě výše uvedeného majetku pojistíme:

 • Nová a ojetá vozidla určená k prodeji
 • Vozidla přijatá do opravy
 • Vozidla vystavená mimo místo pojištění
 • Vozidla se zvláštní RZ (trvale manipulační)
 • Vozidla na zkušební trase
 • Rozšířené krytí o poškození zaparkovaného vozidla zvířetem, vodovodní škody, zemětřesení, pád stromů, stožárů a jiných předmětů

Pojistná nebezpečí

Všechna pojistná nebezpečí jako u věcí movitých:

 • Havárie vozidla
 • Poškození zaparkovaného vozidla zvířetem

Nekonání akce

Na co se vztahuje?

Zaplatíme škodu, pokud je akce pojištěná podle pojistné smlouvy:

 • přerušena (předčasně ukončena),
 • omezena (zúžena v provedení),
 • odložena (přesunuta na pozdější termín),
 • přemístěna (přesunuta na jiné místo),
 • zrušena (zcela neuskutečnitelná).

Pojistná nebezpečí

Pojistné krytí A (základní krytí)

 • Pojištění kryje všechna pojistná nebezpečí, která se nacházejí mimo kontrolu Pojistníka a/nebo osob odpovědných za pořádání a organizaci pojištěné akce.

Pojistné krytí B (neúčast účastníků)

 • Pojištění kryje všechna pojistná nebezpečí vyplývající z neúčasti osoby výslovně pojištěné a jmenovitě uvedené v Pojistné smlouvě z důvodu nemoci, úrazu nebo úmrtí dané osoby.

Pojistné krytí C (nepříznivé povětrnostní podmínky)

 • Pojištění kryje veškeré povětrnostní podmínky uvedené a definovanév Pojistné smlouvě, pokud má pojištěná akce (pojištěné akce) nebo její součásti podle plánu proběhnout na volném prostranství, ve stanu nebo jiné podobné dočasné konstrukci.

Přeprava

Rizik spojených s přepravou zásilek existuje mnoho. Nebezpečí může potkat jak zásilku, tak dopravce. V obou případech nabízíme řešení v podobě pojištění zásilek a odpovědnosti.

Pojištění zásilek

 • Pojistíme všechny zásilky bez ohledu na dopravní prostředek.
 • Pojištění s Vámi sjednáme na skutečnou hodnotu dopravovaného zboží, a to z místa odeslání zásilky do místa určení, včetně všech překladů nebo skladování po cestě.
 • Pojištění si může sjednat prodávající, kupující nebo speditér dopravující zboží.
 • Pojištění odpovídá mezinárodním přepravním standardům.

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

 • Kryje škody na zásilce, za které odpovídáte jako dopravce.
 • Pojištění sjednáme pro vnitrostátní i mezinárodní přepravy v souladu s mezinárodní Úmluvou CMR.

Technická rizika

Práce s technikou přináší řadu rizik. Od vlastní chyby, chyb personálu až po poruchu zařízení, vše si můžete pojistit.

Stavební a montážní pojištění

Toto pojištění je určeno pro krytí škod, ke kterým může dojít v souvislosti se stavebním nebo montážním projektem. Například:

 • škody při provádění samotných pojištěných prací
 • škody na stavebním či montážním materiálu a strojích
 • škody na zařízení staveniště
 • škody při zkušebním provozu nebo v záručním období
 • škody z titulu odpovědnosti vůči třetím osobám, za kterou je pojištěný odpovědný ze zákona apod.

Pojištěn je např.:

 • majetek
 • odpovědnost
 • investorův ušlý zisk

Jedná se o tzv. Allrisk pojištění, které zahrnuje všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena. Pojištění si můžete sjednat jako investor i jako dodavatel. Rozsah pojištění si určíte podle svých potřeb.

Pojištění strojů

 • Stacionární stroje a zařízení na místě pojištění
 • Pojízdné stroje a zařízení na území České republiky

Jde o  Allrisk pojištění, které zahrnuje všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena.

 možné škody způsobené lidským faktorem jako jsou např:

 • chyba obsluhy
 • nešikovnost
 • neodborné zacházení
 • nezkušenost aj.

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky je dalším vhodným doplňkem k majetkovému pojištění. Pojištění zaplatí škody na Vaší výpočetní technice, které vzniknou např. neopatrným zacházením Vašich zaměstnanců. Pokryje i živelná nebezpečí a krádeže vloupáním, vandalismus.

Co vše je možno pojistit?

 • kancelářskou a výpočetní techniku včetně podnikového software
 • komunikační a zdravotnickou elektroniku
 • zabezpečovací elektroniku
 • provozní elektroniku

Jako doplňkové pojištění si můžete sjednat pojištění dat (náklady na znovupořízení a/nebo opětovné vložení dat a programů), případně pojištění vícenákladů, které vzniknou při škodě.

Allrisk pojištění. Tedy zahrnuje všechna nebezpečí, která nejsou výslovně vyloučena.

patří k tomu i:

 • chyba obsluhy
 • nešikovnost
 • neodborné zacházení
 • nezkušenost aj.

Odpovědnost

Pojištění odpovědnosti za Vás uhradí škody, které způsobíte ostatním a je  několik typů pojištění. Pomůžu s výběrem dle Vašich individuálních požadavků.

 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností - Toto pojištění Vás finančně ochrání v případě škody, kterou způsobíte třetí osobě. Jedná se o škody na životě, zdraví nebo věci, případně finanční škody.
 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku - Toto pojištění minimalizuje škody, které může vadný výrobek (za který ručíte jako prodejce či výrobce) způsobit konečnému spotřebiteli.Pojištění za Vás zaplatí i případnou zdravotní péči, kterou může poškozený spotřebitel potřebovat.
 • D&O pojištění (pojištění odpovědnosti managementu) - Bojíte-li se škod, které může způsobit člen statutárního orgánu nebo třeba dozorčí rady Vaší společnosti při výkonu funkce, pojistěte si u nás odpovědnost svého managementu.Pojištění hradí škodu, kterou může někdo z Vašich řad způsobit vlastní společnosti nebo třetí osobě, a zároveň platí náklady za advokáta v případném soudním řízení. Pojištění chrání jak Vaše manažery, tak celou společnost.
 • Pojištění odpovědnosti provozovatelů letišť a výrobců letadel / leteckých součástek
 • Pojištění odpovědnosti drážních vozidel, plavidel
 • Pojištění Ekologických škod - Každý podnikatel musí předcházet vzniku ekologické škody a přijímat tomu odpovídající preventivní opatření. Pokud způsobíte svojí provozní činností ekologickou újmu, musíte ze zákona uhradit nápravu. Toto pojištění za Vás tyto škody uhradí.